இந்தியாவின் மேம்பாடு அனுபவங்கள் – 11th Economics

இந்தியாவின் மேம்பாடு அனுபவங்கள் இந்த பாடம் பதினோராம் வகுப்பு பொருளாதாரம் புத்தகத்தில் இடம் பெற்றுள்ளது இந்த பாடத்தில் இருந்து 25 முக்கியமான வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது தேர்வு எழுதி

Continue reading

ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு தொடக்ககால எதிர்ப்புகள் – 11th History

ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் தொடக்க கால எதிர்ப்புகள் இந்தப் பாடம் 11ஆம் வகுப்பு வரலாறு புத்தகத்தில் இடம் பெற்றுள்ளது. தேர்வு நோக்கில் 30 வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது கீழே உள்ள

Continue reading

சட்டமன்றம்

1.சட்டமன்றம் – Test link 👇  சட்டமன்றம் பாடம் 11ஆம் வகுப்பு அரசியல் அறிவியல் புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள ஒரு முக்கியமான பாடம். தேர்வு நோக்கில் 30 வினாக்கள்

Continue reading