பொது கருத்து மற்றும் கட்சி முறை

இந்திய தேசிய காங்கிரசு பற்றி கூறுக.‌ இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் 44-ம் மாநாடு எப்போது நடந்தது. குஜராத்தின் கடலோர கிராமமான தண்டியில் உப்பு சத்தியாகிரகப் போராட்டம் உச்சநிலையை

Continue reading

தாவர மற்றும் விலங்கு ஹார்மோன்கள்

தாவர மற்றும் விலங்கு ஹார்மோன்கள் தண்டு மற்றும் முளைக்குருத்தின் நீட்சியை ஊக்குவிக்கின்றன சைட்டோகைனின் சரி ஜிப்ரலின் எத்திலின் ஆக்சின்கள் நுனி மொட்டு இருக்கும் போதே பக்கவாட்டு மொட்டின்

Continue reading

அணுக்கரு இயற்பியல் மற்றும் மூலக்கூறு

 அணுக்கரு இயற்பியல் மற்றும் மூலக்க பருப்பொருள்கள் அனைத்தும் சிறிய பகுக்க முடியாத அலகுகள் எனக் கருதியவர் யார் ஹிபோபொடமஸ் டெமாகிரிட்டஸ் சரி ஜான் டால்டன், ஜே.ஜே. தாம்சன்,

Continue reading

பேரியல் பொருளாதாரம் நவீன பொருளாதாரம்

பேரியல் பொருளாதாரம் “பேரியல் பொருளாதாரம் என்பது உண்மைகள் மற்றும் கோட்பாடுகளை ஒருங்கிணைப்பது பற்றியதே” என்று கூறியவர் ரேக்னர் பிர்ஸ்ச், டான் புஸ், பிஸ்சார் டான் புஸ், பிஸ்ஸார்,

Continue reading

பன்னாட்டு பொருளாதார அமைப்புகள்

பன்னாட்டு பொருளாதார அமைப்புகள் “மேம்பட்ட ஆற்றல் வளம் பரந்த நிலையில் காணப்படும் பொழுது இடர்கள் நிர்வகிக்கப்பட்டால் எண்ணற்ற அளவில் அந்நிய மூலதனத்திற்கான சூழ்நிலைகள் தெரிவு செய்யப்படுகின்றது” கூறியவர்.

Continue reading

மின்னோட்டவியல் மற்றும் எலக்ட்ரான்கள்

  பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் பாடம் மின்னோட்டவியல் சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சரியானது மின்னோட்டம் பாயும் வீதம் மின் திறன் மின்னோட்டம் பாயும்

Continue reading

பணவியல் பொருளியல் நடவடிக்கைகள் பற்றிய ஆய்வு

பணவியல் பொருளியல் ஆர்பிஐ இன் தலைமையகம் அமைந்துள்ள இடம், டெல்லி,சென்னை மும்பை சரி பெங்களூரு பணம் என்பது உள்ளடக்க மதிப்பு இருந்தால் ஏற்றுக் கொள்ளப்படுவது. நிலையான வாங்கும்

Continue reading

இந்தியாவும் அண்டை நாடுகளும்

இந்தியாவும் அண்டை நாடுகளும் கிழக்கு நோக்கி கொள்கையை உருவாக்கியவர் நரேந்திர மோடி இந்திரா காந்தி நரசிம்மராவ் சரி ராஜீவ் காந்தி இந்திய அமைதிகாக்கும் படையை எங்கு அனுப்பியது

Continue reading

நீர் கோளம் பற்றி ஓர் அறிமுகம்

நீர் கோளம் பற்றி ஓர் அறிமுகம் இயற்கை வளங்களில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தாகவும் தவிர்க்க இயலாத ஒன்றாகவும் விளங்குகிறது விடை: நீர்  புவி கோளத்தில் நீர் வளம்

Continue reading

வர்த்தகத்தில் இருந்து பேரரசு வரை

ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் வர்த்தகம் எந்தெந்த இடங்களில் உள்ள ஆவணக் காப்பகங்கள் விலைமதிப்பற்ற வரலாற்று தகவல்களின் பெட்டகமாகவும் லிஸ்பன் கோவா பாண்டிச்சேரி சென்னை நம் வரலாற்றை எழுதுவதற்கு நமக்கு

Continue reading