பணவியல் பொருளியல் நடவடிக்கைகள் பற்றிய ஆய்வு

பணவியல் பொருளியல்

ஆர்பிஐ இன் தலைமையகம் அமைந்துள்ள இடம், டெல்லி,சென்னை மும்பை சரி பெங்களூரு பணம் என்பது உள்ளடக்க மதிப்பு இருந்தால் ஏற்றுக் கொள்ளப்படுவது. நிலையான வாங்கும் சக்தியைக் கொண்டது, உள்ளவற்றில் அதிக நேர்மைத் தன்மை கொண்ட சொத்து ஆகும் சரி, வளங்களைப் பங்கிட்டுக் கொள்ள தேவைப்படுகிறது, காகித பணம் முறையே மேலாண்மை செய்வது மைய பணவியல் அமைப்பு சரி மாநில அரசு, மைய அரசு, வங்கிகள் எமன் மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டிற்கும் உள்ள வித்தியாசம். அஞ்சல் அலுவலக வைப்புகள் வங்கியின்கால வைப்புகள் சரி வங்கியின் சேமிப்பு வைப்புகள் காகிதப் பணம் இர்விங் சீசரின் பண அளவு கோட்பாடு பிரபலமான ஆண்டு.1911 சரி எம்வி என்பது பணத்தேவை சட்டப்பூர்வ பண அளிப்பு சரி, வங்கி பண அளிப்பு மொத்த பண அளிப்பு பணவீக்கம் என்பது, விலைகள் அதிகரிப்பு சரி விலைகள் குறைதல் பண மதிப்பு அதிகரிப்பு, விலைகள் மாறாது இருத்தல் பணவீக்கம் பண மதிப்பில் தீவிர மதிப்பு குறைவினை ஏற்படுத்துகிறது அவளும் நடக்கும் ஓடும் உயர் கூலி மற்றும் மூலப்பொருட்கள் செலவு கூடுவதால் பொருள்களின் பொது விலை மட்டம் அதிகரிப்பது பணவீக்கம் ஆகும். செலவு உந்து சரி தேவை இழுப்பு ஓடும் உயர் பணவீக்கத்தின் பொழுது பயன் அடைபவர்கள் யார் யார். கடன் பெற்றோர்கள் சரி, கடன் வழங்கியோர், கூலி மற்றும் சம்பளம் பெறுவோர், அரசு என்பது பணவீக்க விகிதம் குறைந்து செல்வதாகும். எதிர் பணவீக்கம் சரி, பணவாட்டம் தேக்க வீக்கம் மந்தம் தேக்க வீக்கத்தில் பணவீக்க விகித துடன் இணைந்து இருப்பது, தேக்கம் சரி, வேலைவாய்ப்பு உற்பத்தி, விலை பொருளாதார நடவடிக்கைகளில் ஏற்படும் ஏற்றத்தாழ்வுகளை அழைக்கிறோம். பூரிப்பு, பின்னிறக்கம், மீட்சி, வணிக சுழற்சியை சரி அந்தக் காலத்தில் பொருளியல் நடவடிக்கைகள் எவ்வாறு இருக்கும். உயர் பட்சமாக மிக மோசமாக மிகக் குறைந்த பட்சமாக சரி மிக நல்ல நிலையில், பரிவர்த்தனைகளில் பொதுவாக ஏற்றுக் கொள்ளப்படும் ஒரு இடையூறு கருவியாகவும் அளவீடு மற்றும் மதிப்பினை இருப்பு வைத்தல் ஆகியவற்றினை செய்யும் ஒரு பொருள் பணம் என்ற இலக்கணத்தை வழங்கியவர் கிரதர் சரி, பிகு, வாக்கர் பிரான்சிஸ் டி பி கான் பற்று அட்டை என்பதை உதாரணமாகும் கட்டளை பணம், காகிதப் பணம் நெகிழி பணம் என்பது சரி, கடன் பணம், பிஷ் ஷரின் பண அளவு கோட்பாடு பணத்தின் இந்தப் பணியின் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மதிப்பு அளவு, மதிப்பின் நிலைக்களன், பரிவர்த்தனை கருவி, வருங்கால செலுத்துதல் களுக்கான அடிப்படை.  Mv=pT என்ற சமன்பாட்டில், v என்பது வாணிபத்தின் அளவு பணத்தின் சுழற்சி வேகம் சரி, ரொக்க பணத்தின் அளவு, வங்கி மற்றும் கடன் பண அளவு விலைவாசி மெதுவாக உயரும் பொழுது அதை என அழைக்கப்படுகிறது. தாவும் பணவீக்கம் மிதமான பணவீக்கம் சரி, உயர் பணவீக்கம் பணவாட்டம் பணவீக்கம் பொருளாதாரத்தினை எந்த வகையிலும் பாதிக்காது. நடக்கும் ஓடும் தவறும் சரி, தாவும்

பணத்தின் நான்கு முக்கிய நிலைகள் 

 

முதல்நிலை பணிகள்
இரண்டாம் நிலை பணிகள்
துணை பணிகள்
இதர பணிகள் பணத்தின் முதன்மைப் பணிகள் அடங்குபவை  இடையீட்டு கருவி
மதிப்பு நிலைக்களன்
மதி பறவை வருங்கால செலுத்துதல்களுக்கு அடிப்படை
பணம் ஒரு நீர்மைத்தன்மை கொண்ட மூலதனம் சரி
முதல் அ மற்றும் ஆ, மேற்கூறிய எதுவும் இல்லை, உள்ள மொத்த பண அளவே பண அளிபிப்பு ஆகும்.  உலகத்தில், மாநிலத்தில்
நாட்டிில்,பொருளாதாரத்தில் சரி
இந்தியாவில் உள்ள காகித பணங்கள் எந்த வங்கியால் வெளியிடப்படுகிறது
ரிசர்வ் பேங்க் ஆப் இந்தியா சரி
ஐசிஐசிஐ  ஸ்டேட் பாங்க்
நாணயங்களை வெளியிடும் அதிகாரம் பெற்றவை.
மத்திய அரசின் நிதித்துறை சரி
மத்திய அரசின் நிர்வாக துறை
மத்திய அரசின் வருவாய் துறை
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் பண அடளிப்பில் நான்கு வகையான அளவீடுகள் M1=காகிதப் பணம் நாணயங்கள் மற்றும் கேட்பு வைப்புகள் m2=m1+அஞ்சலக சேமிப்பு வங்கியின் சேமிப்பு வைப்புகள் m3=m2+அனைத்து வணிக வங்கிகள் மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகளில் உள்ள கால வைப்புக m4=m3+ அஞ்சலகத்தில் உள்ள அனைத்து வைப்புகள், அனைத்தும் சரி
குறுகிய பணம் என்று அழைக்கப்படுவது m2, m3, m4
ஒன்று மற்றும் இரண்டு சரி
பரந்த நிலை பணம் என்று அழைக்கப்படுவது.‌ m3, m4 m1 m2
மூன்று மற்றும் நான்கு சரி
இந்திய நாணயத்தின் முத்திரை எந்த ஆண்டு நடைமுறைக்கு வந்தது. ஜூலை 15 2010 சரிஜூலை 16 2010, ஜூன் 15 2010 ஜூன் 16 2010, இந்தியா அமெரிக்கா பிரிட்டன் ஜப்பான் ஐரோப்பா நாடுகளுக்கு பின் தனிக் குறியீடு கொண்ட எத்தனையாவது நாடாக இந்தியா விளங்குகிறது. பண அழிப்பினை தீர்மானிக்கும் காரணிகள். ரொக்க வைப்பு விகிதம் ரொக்க இருப்பு வைப்பு விகிதம் ரொக்க இருப்பு விகிதம் சட்டப்பூர்வ நீர்ம விகிதம் அனைத்தும் சரி

பண அளவு கோட்பாடு கொண்டு வந்தவர்

ஆல்பிரட் மார்ஷல், ஆடம் ஸ்மித், கிங்ஃபிஷர் சரி, கிரவுதர் 1788 இல் தொடங்கப்பட்ட பிஷர் இன் பண அளவு கோட்பாடு யாரால் முன்மொழியப்பட்டது. டாவன்சட்டி சரி, மால்தஸ், ரெக்கார்டு, ஹரி டாக்டர் வைட்,  பணத்தின் வாங்கும் திறன் என்ற புத்தகத்தின் வெளியீட்டை 1911இல் வெளியிட்டவர். ஜே எம் கின்ஸ் சரி, இர்விங் பிஷர், ஆடம் ஸ்மித், ரெக்கார்டு, பிஷர் ஆல் உருவாக்கப்பட்ட பொதுவான சமன்பாடு Mv =PT சரிமேற்கூறிய எதுவும் இல்லை ஒரு பொருளுக்கு பதிலாக மற்றொரு பொருளை பெறுவது (பணம் இல்லாமல்) என்று அழைக்கப்படுகிறது. பண அளிப்பு, பணவாட்டம், பணவீக்கம் பண்டமாற்று சரி வணிகச் சூழல்–வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது4 சரி மார்ஷலின் சமன்பாடு—-என்று வழங்கப்பட்டுள்ளது M=KPy சரி Mv=PT, N=pk, மேற்கூறிய எதுவும் இல்லை, கிங்ஸின் சமன்பாடு,K=pk, N=pk சரி, M=pky, MV=PT, மக்களின் ரொக்க விருப்பத்தினை பணவியல் அமைப்புகள் மாற்ற இயலாது எனவே பணத்தின் அளவை நெறிப்படுத்துவதன் மூலம் கட்டுப்படுத்தலாம் பணத்தின் மதிப்பினை கட்டுப்படுத்தலாம் என்று கூறியவர். கீன்ஸ் சரி, ஆல்பிரட் மார்ஷல், ஆடம் ஸ்மிி. என்பது தொடர்ச்சியாக மற்றும் குறிப்பிடும்படியான பொது விலை மட்ட அதிகரிப்பு ஆகும் பணவீக்கம் சரி, பணவாட்டம் பண்டமாற்று குறைந்தளவு பண்டங்களை அதிகளவு பணம் துரத்தும் நிலை. கோல் பன் சரி கிரி கிரி, ஆடம் ஸ்மித், ஆல்பிரட் மார்ஷல், வாங்கும் சக்தி கான அளவில் அசாதாரண குறைவு நிலை, கிரி கிரி சரி கோல்டன் ரிக்கார்டோ, கோல் கஸ் பணவீக்கத்தை வேகத்தின் அடிப்படையில் எவ்வாறெல்லாம் பிரிக்கலாம். தவழும் பணவீக்கம் நடக்கும் பணவீக்கம், தாவும் பணவீக்கம், உயர் பணவீக்கம் மிகக் குறைவான மற்றும் எளிமையான விகிதத்தின் பணவீக்கம் விகிதம் இருப்பது. தவழும் பணவீக்கம் சரி, நடக்கும் பணவீக்கம், ஓடும் பணவீக்கம் தாவும் பணவீக்கம், பணவீக்கம் மூன்று முதல் ஒன்பது விகிதத்தில் இருந்தால் அதை என்கிறோம்‌. நடக்கும் பணவீக்கம் அல்லது நகரும் பணவீக்கம் சரி தவழும் பணவீக்கம், ஓடும் பணவீக்கம், தாவும் பணவீக்கம் பணவீக்க விகிதம் 10 முதல் 20 சதவீதத்திற்குள் இருந்தால் அது என்ன பணவீக்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது‌. ஓடும் பணவீக்கம் சரி நடக்கும் பணவீக்கம், தவழும் பணவீக்கம் தாவும் பணவீக்கம் அதிகமான உயர் பணவீக்கம் இருக்கும்பொழுது ஒட்டுமொத்த பணவீக்க விகிதம் ஆண்டிற்கு 20 முதல் 100 வரை சதவீதமாக இருக்கும் இதனை என்ன பணவீக்கம் என்று குறிப்பிடுகிறார். உண்மையான பணவீக்கம் சரி, ஓடும் பணவீக்கம் தாவும் பணவீக்கம், தவழும் பணவீக்கம்,  பணவீக்கத்தை தீர்மானிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிப்பவை‌. தேவை, அளிப்பு, இரண்டுமே சரி, உற்பத்தி செலவு கூடி பொருட்களுக்கான விலை அதிகரிக்கும் பணவீக்கத்தை எவ்வாறு அழைக்கிறோம். செலவு உந்து பணவீக்கம் சரி, தேவை இழுப்பு பணவீக்கம் காகித பணவீக்கம் கடன் பணவீக்கம் தேவை அதிகரிக்கும் போது விலைவாசி உயரும் பணவீக்கத்தை எவ்வாறு அழைக்கலாம் தேவை இடுப்பு பணவீக்கம் சரி செலவு உந்து பணவீக்கம் காகித பணவீக்கம்கடன் பணவீக்கம் அளவுக்கு அதிகமாக காகிதப் பணத்தை மைய வங்கி பயன்பாட்டிற்கு விடுவிக்கும் போது ஏற்படும் விலைவாசி உயர்வு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது காகித பணவீக்கம்‌ சரி கடன் பண பண வீக்கம் லாப தூண்டல் பணவீக்கம்

மறைமுக வரிகள்

போன்றவற்றில் ஏற்படும் உயர்வு காரணமாக விலைவாசி உயர்ந்து செல்வது வழித்தோன்றல் பணவீக்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. கலால்
சுங்கவரி, விற்பனை வரிி , மேற்கூறிய அனைத்தும்
க்ஷ பணவீக்கத்தின் விளைவுகள்
உற்பத்தியின் மீதான விளைவு
பகிர்வின் மீதான விளைவு
இரண்டும் சரி கேம்ஸ் மற்றும் மில்டன் பிரெட்மன் பணவீக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறைகளை மூன்றாகப் பிரிக்கலாம் பிரிக்கலாம் என்கிறார்
இதர நடவடிக்கைகள் குறுகிய கால நடவடிக்கைகள் மற்றும் நீண்ட கால நடவடிக்கைகள் என இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன
இரண்டும் சரி பணவீக்கத்தின் பொழுது பயன் பெறுபவர் யார்.‌
கடனீந்தோர் கூலி மற்றும் சம்பளம், அரசு, வணிகம் புரிபவர்
பணவீக்கம் யாருக்கெல்லாம் ஒரு வரம், உற்பத்தியாளர், வணிகர்
தொழில் முனைவோர், பணவீக்கத்தின் ஆல் அதிகமாக பாதிக்கப் படக் கூடியவர்கள்
நிலையான வருவாய் உடைய பிரிலிருந்து, எடுத்துக்காட்டு
ஒரேமாதிரியான மாதச் சம்பளம் அல்லது கூலி பெறுபவர் ஓய்வு ஊதியம் பெறுபவர் வட்டி பெறுபவர் வாடகை பெறுபவர் ஆகியோர் மிகவும் பாதிக்கப்படுவர் வேலைவாய்ப்பின்மை ஏற்படுத்த மேலும் உற்பத்தி அளவுகள் குறையாமலும் பணவீக்கத்தை திருப்பும் செயல் முறையை என்று அழைக்கிறோம். மில் பணவீக்கம் ,
பணவாட்டம், தேக்க வீக்கம் பண்டமாற்று மெசபடோமியா உலோகத் திட்டம்-உலோகம் (தங்கம் அல்லது வெள்ளி) வெள்ளி திட்டம்-பெரிய நெகிழி பணம்-வணிக நிறுவன அட்டை முழு நிறையுடைய சட்ட முறை பணம்-உலோகத் திட்டம்வரையறையற்ற காகிதப் பணம்-காகிதப் பணம் அந்நிய செலாவணி அட்டை மற்றும் சூட்டிகை அட்டை-நெகிழி பணம் பொன் பணத்தின் எடை அளவுக்கு சமமானது-பொன் திட்டம் இடையீட்டு கருவி-பணத்தின் பணிகள் பணத்திற்காக பண்டம் மாற்றுதல்-பெரியது பண அளிப்பு-m1 m2 m3 m4 ரொக்க இருப்பு விகிதம்-சி ஆர் ஆர் m1-நாணயமும் நோட்டும் m2-m1 +கால வைப்பு m3-m2+கால பைப்புmt4-m3 + மொத்த வைப்பு வைப்பு69. கீழ்க்கண்டவற்றுள் பொருந்தாத அதை தெரிவு செய்க நெகிழி பணம் எந்தெந்த வகைகளில் பயன்படுகிறது ரொக்க அட்டை கடன் அட்டை பற்று அட்டை நாணயங்கள் சரி பண அளிப்புM1M2p35 சரி கூற்று. பணவீக்கம் பொதுவாக விலை உயர்வை குறிக்கும் காரணம். பணத்தின் வாங்கும் சக்தி குறைவு இரண்டு கூற்றுக்களும் சரியானவை பண்டம் மற்றும் பணிகளின் மதிப்பு பணத்தால் அளவிடப்படுகிறது பண்டம் மற்றும் பணிகளின் விலை பணத்தால் அளவிட படுவதில்லை முதல் கூற்று சரி இரண்டாவது கூற்று தவறானது பணவியல் முறைகள் நாட்டின் மைய வங்கியினால் அமல்படுத்தப்பட்ட முறையாகும் பணவீக்கம் சூழ்நிலையை கட்டுப்படுத்துவதில் நிதிக் கொள் கையும் அதன் கருவிகளும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இரண்டு கூற்றுகளும் சரி

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *