ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு தொடக்ககால எதிர்ப்புகள் – 11th History

ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் தொடக்க கால எதிர்ப்புகள் இந்தப் பாடம் 11ஆம் வகுப்பு வரலாறு புத்தகத்தில் இடம் பெற்றுள்ளது. தேர்வு நோக்கில் 30 வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது கீழே உள்ள லிங்கை பயன்படுத்தி தேர்வு எழுதிப் பாருங்கள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

 

ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்கு தொடக்ககால எதிர்ப்புகள் – 11th new book history

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *