பன்னாட்டு பொருளாதார அமைப்புகள்

பன்னாட்டு பொருளாதார அமைப்புகள்

“மேம்பட்ட ஆற்றல் வளம் பரந்த நிலையில் காணப்படும் பொழுது இடர்கள் நிர்வகிக்கப்பட்டால் எண்ணற்ற அளவில் அந்நிய மூலதனத்திற்கான சூழ்நிலைகள் தெரிவு செய்யப்படுகின்றது” கூறியவர். மில்டன் ஜான் மேனார்டு கீன்ஸ், ருடி டார்புஷ். சரி
ஹேரிடெக்ஸ்டர் வொய்ட்களில் ஏற்பட்ட உலக பெருமந்தம் மற்றும் இரண்டாம் உலகப்போர், தேசிய கொள்கைகளை உருவாக்க முனைந்தது. 1930.சரி, 1935, 1940 1945 உலக வங்கி மற்றும் பன்னாட்டு பணநிதியம் ஆகிய இரண்டையும் தோற்றுவிக்க காரணமானவர்கள். J.M.கீன்ஸ் & ஹேரிடெக்ஸ்டர் வொய்ட்.சரி ருடி டார்புஷ் & J.M.கீன்ஸ் கல்பர்ட்ஸன் & ருடி டார்புஷ் J.R.ஹிக்ஸ் & J.M.கீன்ஸ் பன்னாட்டு பண நிதியம், உலக வங்கி, பன்னாட்டு வணிக நிறுவனம் ஆகிய மூன்று நிறுவனங்களை உருவாக்க ல் கூடிய பிரிட்டன் வூட்ஸ் மாநாடு பரிந்துரைத்தது. 1930, 1940,1944.சரி,1945 பன்னாட்டு பண நிதியமும் உலக வங்கியும் செயல்பட தொடங்கிய ஆண்டு 1944 , 1945.சரி,1995,1965 வாணிகம் மற்றும் தீர்வைகளுக்கான பொது ஒப்பந்தம்(GATT) அமைப்பு ஆண்டில் உலக வர்த்தக அமைப்பாக(WTO) மாற்றப்பட்டு நிரந்தர நிறுவனமானது. 19911995.சரி199619697.1945 ல் துவங்கப்பட்ட பன்னாட்டு பண நிதியம் மற்றும் உலக வங்கியின் தலைமையிடம்மெக்சிகோஜெனிவாவாஷிங்டன் டி.சி.சரிபிரான்ஸ் 8. உலக வர்த்தக அமைப்பு – தலைமையிடம் மற்றும் துவங்கப்பட்ட ஆண்டு?ஜெனிவா-1994வாஷிங்டன் டி.சி-1945பிரான்ஸ்-1995 ஜெனிவா-1995.சரி பன்னாட்டு பண நிதியம் மற்றும் உலக வங்கி ஆகியவற்றின் வது உறுப்பு நாடாக நவ்ரு குடியரசு இணைந்தது.188189.சரி191192.ஐ.எம்.எப்-ன் முதல் மற்றும் மிக முக்கிய பணி நாணய மாற்று வீதத்தைநிலைப்படுத்துதல் நாணய மதிப்பு குறைப்பை வலியுறுத்துதல்உறுப்பு நாடுகள் பன்முக மாற்று வீதங்களுக்கு செல்வதை தடுத்தல் அனைத்தும் சரி. சரிஐ.எம்.எப் – ன் அமைப்பு உடன்பாட்டின்படி, ஒவ்வொரு உறுப்பு நாடும் அதன் நாணய மதிப்பினை அல்லது என்ற அடிப்படையில் உறுதி செய்ய வேண்டும்.

தங்கம், இந்திய ரூபாய்
இந்திய ரூபாய், அமெரிக்க டாலர்
தங்கம், அமெரிக்க டாலர்

நிதியம் ஆற்றும் பணிகளில் உறுப்பு நாடுகள் கடைபிடிக்க வேண்டிய நடத்தை விதிகளை செயல்படுத்துவது
ஆலோசனைப் பணிகள்
நிதி சார்ந்த பணிகள்
நிதி சாராத பணிகள்
ஒழுங்காற்றுப் பணிகள். சரிஒரு உறுப்பினர் நாடு நிதியத்தில் அது பராமரிக்கும் மூலதனப் பங்குத் (Quota in Capital)தொகையில் விழுக்காடு அளவுக்கு நிபந்தனையற்ற கடன் பெறுவதையே அடிப்படை கடன் என்கிறோம்.25.சரி5075100நிபந்தனையற்ற கடன் வாங்கும் உரிமை என அழைக்கப்படுகிறது. தற்காலிக கடன் மூலதனம் கையிருப்பு பகுதி.சரி பணத்திற்கான தேவைள் தங்கம் என்று அழைக்கப்படுவது நிதி உரிமைகள் சிறப்பு எடுப்புரிமைகள்.சரி சிறப்பு காப்புரிமைகள்

சிறப்பு வைப்புகள். சிறப்பு எடுப்புரிமைகள்(SDR)- விரிவாக்கம் Special Demand Rights Special Drawing Rights.சரி Special Drafting RightsSpecial Development Rights பன்னாட்டு நீர்மைத் தன்மையை உருவாக்க ல் நிதியம் பன்னாட்டு பண இருப்புகளை ஏற்படுத்தியது.1945199519961969.சரிநிதியம் ஒரு பன்னாட்டு மத்திய வங்கி போல் உள்ளது” என்ற கருத்தே நிதியத்தின் சாதனையாகும், என்று கூறியவர்.ஜான் மேனார்டு கீன்ஸ்ஹெயின். சரிடால்டன்ருடி டார்புஷ் விரிவாக்கப்பட்ட கடன் திட்டத்தில் உறுப்பு நாடுகள் தங்களின் மூலதனப்பங்குத் தொகையில்  விழுக்காடு அளவுக்கு அடிப்படை கடன் தொகைக்கு மேல் அதிகமாக கடன் பெற அனுமதிக்கிறது 50120 140.சரி 100. நிதியம்-ல் ஆண்டில் ஈடு செய் கடன் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது.19811 9861 963.சரி1 969 ஆம் ஆண்டில் ஈடுசெய் கடன் திட்டம் விரிவுபடுத்தப்பட்டது.1963 1969 1981.சரி 1986 நிதி வசதி 1969-ல் துவங்கப்பட்டது.விரிவாக்கப்பட்ட நிதி வசதி ஈடுசெய் நிதி வசதி தாங்கிருப்பு நிதி வசதி.சரி துணை நிதி வசதி மார்ச் 1986ல் சலுகைகளுடன் ஏழைநாடுகளுக்கு கூடுதல் அந்நிய செலாவணி கடன் உதவியாக வழங்கும் எத்திட்டத்தை நிதியம் துவக்கியது.

விரிவாக்கப்பட்ட நிதி வசதி ஈடுசெய் நிதி வசதி
கட்டமைப்பு சரி செய்தல் வசதி.சரி
துணை நிதி வசதி

 

விரிவாக்கப்பட்ட கட்டமைப்புக் கடன் திட்டத்தை( Enhanced Structural Adjustment Facility-ESAF) நிதியம் துவக்கியது. மார்ச் 1986
டிசம்பர் 1986 மார்ச் 1987
டிசம்பர் 1987. சரி இந்தியா நிதியத்தின் ஆவது பெரிய உறுப்பு நாடாக 1970 வரை இடம் பிடித்திருந்த இந்தியாவின் எஸ்.டி.ஆர் பங்களவு தற்போது மில்லியன் டாலராக உள்ளது.8 512.55 812.52 581.55 821.5.சரி அதிக அளவு எஸ்.டி.ஆர் பங்களவு உள்ள நாடுகளில் இந்தியா வது உறுப்பு நாடாக உள்ளது.51 11 3.சரி58. இந்தியா நிதியத்தின் மொத்த பங்களவில்  விழுக்காடு பங்குகளை கொண்டுள்ளது 2.52.432.44.சரி2.4529.எஸ்.டி.ஆர். யாது ஐ.எம்.எப்-ன் கையிருப்பு ஐ.எம்.எப் -ன் கடன்தொகை ஐ.எம்.எப் -ன் கட்டளைப்பணம்.சரி ஐ.எம்.எப் -நிதி பணிகள் உலக வைப்பு நாணயமாக செயல்படுவதற்கு உருவாக்கப்பட்டது SAF ITO SDR.சரி GATT எஸ்.டி.ஆரின் மதிப்பாக 0.888671 கிராம் தூய பொன்-அந்த காலகட்டத்தில் US$ சமமானதாகும்.52 1.சரி 8 மறுகட்டமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டுக்கான பன்னாட்டு வங்கி  எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. பன்னாட்டு பண நிதியம் உலக வங்கி.சரி உலக வர்த்தக அமைப்பு பன்னாட்டு வணிக நிறுவனம் 33.1944ல் நடைபெற்ற பிரிட்டன் வூட்ஸ் மாநாட்டுத் தீர்மானத்தின் படி மறுகட்டமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டுக்கான பன்னாட்டு வங்கி தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு 1969, 1944 1986 1945.சரி உலக வங்கி அமைந்துள்ள பணியாளர் கல்லூரி நிபுணர்களைக் கொண்டு தொழில்நுட்ப ஆலோசனைகளையும் உறுப்பு நாடுகளுக்கு வழங்குகிறது. பாரிஸ் ஜெனீவா இங்கிலாந்து வாஷிங்டன்.சரி போரினால் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளின் மறுகட்டமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டை அடைவதற்கு உதவி செய்தது. பன்னாட்டு நிதி கழகம் பன்னாட்டு மேம்பாட்டு அமைப்பு உலக வங்கி.சரி பன்னாட்டு பண நிதியம் உலக வங்கியின் அதிகாரபூர்வ பெயரான International Bank for Reconstruction and Development என்ற பெயரை வரைவு குழுவுக்கு முதலில் பரிந்துரை செய்த நாடு இத்தாலி சிங்கப்பூர் இந்தியா.சரி அமெரிக்கா 1980ல் எந்த நாடு உலக வங்கியின் உறுப்பினராகும் வரை இந்தியா உலக வங்கியால் பலனடைந்த நாடுகளில் முதலிடத்தில் இருந்தது. பிரேசில் கனடா சீனா.சரி ஜெர்மனி உலக வங்கி குழுமத்தில் உள்ள அமைப்புகளில் நான்கு அமைப்புகளில் இந்தியா உறுப்பினராக உள்ளது. 

பன்னாட்டு மேம்பாட்டு அமைப்பு

பன்னாட்டு நிதிக் கழகம் (IFC)பன்முக முதலீட்டு ஒப்புறுதி முகமை (MIGA.முதலீட்டு தகராறுகள் தீர்விற்கான பன்னாட்டு மையம் (ICSID) 9561966.சரி 9861969 இந்தியாவிற்கான உலக வங்கியின் உதவி, வேளாண் இயந்திர செயல்திட்டம் தொடங்கப்பட்ட ஆம் ஆண்டிலிருந்து வழங்கப்பட்டது 1946 1947 1948.சரி 1950IFC யின் முதல் இந்திய முதலீடாக US$ மில்லியன் 1959 ஆம் ஆண்டு செலுத்தியது. . ஜனவரி 1994 ஆம் ஆண்டு ல் இந்தியா உறுப்பினர் ஆனது IBRD IFC IDA MIGA.சரி எந்த அமைப்பின் அடித்தளமான டங்கல் வரைவு அதன் பொதுச்செயலர் ஆர்தர் டங்கல் அவர்களால் வடிவமைக்கப்பட்டது. IBRD WTO.சரிIFCICSID WTO ஆண்டுகளுக்கொரு முறை நாடுகளின் சார்பாக வணிக அமைச்சர்கள் நிலையிலான மாநாடு அவர்களது பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதற்காக கூட்டப்படுகிறது. WTO ன் முதல் மாநாடு கூட்டப்பட்டது டோகா -1998 ஜெனிவா-1999, சிங்கப்பூர் -1996.சரி அர்ஜென்டினா -19972017 WTOன் 11வது மாநாடு கூடிய நாடு. சிங்கப்பூர் ஜெனிவா அர்ஜென்டினா. சரி கஜகஸ்தான்50.12-வது WTO ன் அமைச்சர்கள் நிலையிலான மாநாடு எந்த ஆண்டு மற்றும் எந்த நாட்டில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.b2023- ஜெனிவா 2021- ஹாங்காங் 2020- கஜகஸ்தான்.சரி, 2022- சிங்கப்பூர் 51. WTC ன் தலைமையகம் வாஷிங்டன், ஜெனிவா நியூயார்க்.சரி, பிரிட்டன் இரட்டைக் கோபுரங்கள் என்று அழைக்கப்பட்ட உலக வர்த்தக மையம் எப்போது துவங்கப்பட்டது ஜூன் 5, 1973, பிப்ரவரி 4, 1975 செப்டம்பர் 11, 1974 ஏப்ரல் 4, 1973. சரி. உலக வர்த்தக மையம் எப்போது விமானத் தாக்குதலால் அழிக்கப்பட்டது. அக்டோபர் 11, 2002 ஏப்ரல் 11, 2000 செப்டம்பர் 11, 2001. சரி மார்ச் 12, 1999 எந்த ஒப்பந்தத்தின்படி பொருட்கள் மற்றும் பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் முறை ஆகிய இரண்டுக்கும் காப்புரிமை வழங்கப்படும்.TRIPS.சரிTRIMSGATSMFA. வணிகம் தொடர்பான அறிவுசார் சொத்துரிமை ஒப்பந்தத்தின்(TRIPS) படி காப்புரிமைகளுக்கும் பதிப்புரிமைகளுக்கும் எத்தனை ஆண்டு கால அளவாகும்.10, 2020, 4520, 50.சரி 25, 50 TRIPSன் படி வணிக முத்திரைக்கு மற்றும் உற்பத்தி வடிவமைப்பிற்கு எத்தனை ஆண்டு பாதுகாப்பு கால அளவாகும்.10, 25 20, 5020, 77, 10.சரி உறுப்பினர் நாடுகளின் உள்நாட்டு வாணிப மற்றும் தொழில் நிறுவனங்களுக்கு சமமாக வெளிநாட்டு நிறுவனங்களையும் நடத்த வேண்டும் என எந்த ஒப்பந்தம் கூறுகிறது .TRIPS TRIMS.சரிGAT SAOA58. வங்கி, காப்பீடு, போக்குவரத்து, தொலைத்தொடர்பு போன்ற பணிகளில் பன்னாட்டு வணிகம் நடைபெறுவதற்கு சாதகமான விதிகளை முதன்முதலில் தொகுத்துக் கொடுத்த பலதரப்பு பன்னாட்டு ஒப்பந்தம்A OATRIPSGATS .சரிMFA எந்த ஒப்பந்தத்தில் உறுப்பினர் நாடுகள் தாங்கள் விரும்பும் நாடுகளுக்கு மிகவும் சாதகமான நாடு( Most Favoured Nation) என்ற சலுகையை வழங்க அனுமதித்தது. MFA,TRIMS, GATS.சரி TRIPS துணி மற்றும் ஆயத்த ஆடை ஒப்பந்த விதிகளின்படி பன்னாட்டு வணிகநடைபெற்றது. 1995,v1974.சரி,1975,1990 போன்று வேளாண்மையும் உலக வர்த்தக நிறுவன ஒப்பந்தத்தில் முதல்முறையாக சேர்க்கப்பட்டது( Agreement on Agriculture-AOA).மூலதனம் பணிகள்.சரி சேவைகள் தொழில்நுட்பம் தகராறுகளை தீர்ப்பதற்கான அமைப்பு( Dispute Settlement Body)எந்த ஒரு தகராறையும்  மாதங்களுக்குள் பன்முக வாணிப முறைமூலம் தீர்க்கப்படுகிறத எந்த அமைப்பின் நிபந்தனைகளினால் இந்தியா பெருமளவு ஏற்றுமதி வாய்ப்பை இழந்து இழ வர்த்தக அமைப்பு பன்னாட்டு மேம்பாட்டு அமைப்பு தகராறுகளைத் தீர்ப்பதற்கான அமைப்பு.சரி இறக்குமதியை குறைப்பதற்கான அமைப்புதேசிய வாணிக கொள்கைகளை கண்காணித்தல் யாருடைய முக்கிய பணிகள். பன்னாட்டு பண நிதியம் உலக வர்த்தக அமைப்பு.சரி பன்னாட்டு மேம்பாட்டு அமைப்பு தகராறுகளைத் தீர்ப்பதற்கான அமைப்பு WTO வணிக அமைச்சர்களின் மாநாடு கஜகஸ்தான் – 1998 சிங்கப்பூர் – 2013 பாலி – 1996 ஜெனிவா – 2020 தடையற்ற வாணிகப் பகுதி( Free Trade Area)- உதாரணம் SAFTA, EFTA.சரி BENELUX ஐரோப்பிய பொது அங்காடி ‌ஐரோப்பிய பொருளாதார ஒன்றியம்.BENELUX நாடுகள் வர்த்தக தொகுதிகளுக்கு உதாரணமாக கூறப்படுகிறது. தடையற்ற வாணிக பகுதி சுங்கவரி ஒன்றியம்.சரி பொதுச் சந்தை பொருளாதார ஒன்றியம் பொதுச் சந்தைக்கு உதாரணம். ஐரோப்பிய பொருளாதார ஒன்றியம் ஐரோப்பிய பொது அங்காடி.சரி BENELUX SAFTA, EFTA சரியான வரிசை( Free Trade Area-FTA, Customs Union-CU, Common Market-CM, Economic Union-EU)CM>CU>FTA>EUE U>CM>CU>FT A.சரிEU<CM<CU<FTAFTA>CU>EU>EM

சார்க் நிறுவனத்தின் தலைமையகம் மற்றும் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு

ஜஹார்த்தா-1967
ஷாங்காய்-2001
காத்மண்டு-1985.சரி
பூட்டான் -1986 ஆசியான் அமைப்பின் தலைமையகம் மற்றும் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு சிங்கப்பூர்-1985 தாய்லாந்து-1966 ஜஹார்த்தா -1967.சரி ஷாங்காய்-1967. பிரிக்சின் தலைமையகம் மற்றும் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு.புதுடெல்லி -2001 பிரேசில்-2000 ஷாங்காய்-2001.சரி ஜஹார்த்தா-2002 சார்க் அமைப்பில் எட்டாவது உறுப்பு நாடாக ஆப்கானிஸ்தான் எப்போது இணைந்தது. ஏப்ரல் 2008 ஜூன் 2007 ஜூலை 2006 ஏப்ரல் 2007.சரி சார்க்- காத்மண்டுவை தலைமைச் செயலகமாக கொண்டு எப்போது செயல்படத் துவங்கியது. ஜனவரி 1, 1985 ஏப்ரல் 16, 1986, ஜனவரி 16, 1987.சரி ஜூலை 16, 1985 சார்க் அமைப்பின் முதல் உச்சி மாநாடு எங்கு எப்போது நடைபெற்றது?காத்மண்டு-1985 கொழும்பு -1986 டாக்கா -1985.சரி மாலத்தீவு-1985. சார்க் உச்சி மாநாடு எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடைபெறுகிறது.‌சார்க்-ன் 20ஆவது உச்சிமாநாடு எங்கு எப்போது நடைபெற்றது. வங்காளதேசம்-2017 நேபாளம்-2016 இலங்கை-2018.சரி இந்தியா-2019 ஆசியான் உச்சி மாநாடு எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை கூடும். இந்தியா ஆசியானுடன் எப்போதிலிருந்து கூட்டாளியாக செயல்பட தொடங்கியது. 1967 1985, 1992.சரி 1991 பிரிக்ஸ் நாடுகளில் எந்த ஆண்டு வரை தென் ஆப்பிரிக்காவை உள்ளடக்காமல் பிரிக் என அழைக்கப்பட்டது. 2006 2009 2010.சரி 2011 பிரிக்ஸ் நாடுகள் லிருந்து உச்சி மாநாடுகளை நடத்தி வருகின்றன. 2001 2006 2009.சரி 2005 பிரிக்சின் பத்தாவது உச்சி மாநாடு ஜூலை 2018ல் எங்கு நடைபெற்றது. பிரேசில் சீனா தென் ஆப்பிரிக்கா.சரி இந்தியா .BRICS நாடுகள் உலக மொத்த தேசிய உற்பத்தியில் சதவீதம் பெற்றுள்ளன. பிரிக்ஸ் முதல் மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது. பிரேசில் ரஷ்யா.சரி, சீனா இந்தியா, பிரிக்ஸ்-ன் எந்தெந்த மாநாடுகள் இந்தியாவில் நடைபெற்றது. 

மாதிரி வினாக்கள்

பன்னாட்டு பண நிதியம் கீழ்க்கண்ட இந்த மாநாட்டில் உருவாக்கப்பட்டது
பாண்டுங் மாநாடு
சிங்கப்பூர் மாநாடு
பிரிட்டன் வூட்ஸ் மாநாடு.சரி
தோஹா மாநாடு பன்னாட்டு பண நிதியத்தின் தலைமை அலுவலகம் அமைந்துள்ள இடம் வாஷிங்டன் டி.சி. சரி நியூயார்க்வியன்னா ஜெனிவா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *