வரலாறு PREVIOUS YEAR QUIZ – 12

Welcome to your வரலாறு PREVIOUS YEAR QUIZ - 12

1. வெள்ளி நாணயம் ரூபியா முதன் முதலில் வெளியிட்டவர் ?

2. பின்வருபவைகளில் எது சரியாக பொருந்தியுள்ளது ?

3. அனைத்து இந்திய பணியாளர்களின் தந்தை என்று போற்றப்படுபவர் யார் ?

4. 'மெட்ராஸ்' எந்த ஆண்டு பிரெஞ்சுக்காரர்களால் ஆக்கிரமைப்பு செய்யப்பட்டது ?

5. 'ஹைதராபாத்' மாநிலத்தை உருவாக்கியவர் யார் ?

6. 'வெள்ளையனே வெளியேறு' இயக்கம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு எது ?

7. பொருத்துக :

8. 1761 ஆம் ஆண்டு அகமது ஷா அப்தாலி இந்தியாவின் மீது படையெடுத்த போது மராத்திய அரசின் பீஷ்வா-ஆக இருந்தவர் யார் ?

9. சரியான கூற்றை கண்டுபிடித்து எழுதுக :

10. வெள்ளையனே வெளியேறு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்ட நாள் ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *