வரலாறு PREVIOUS YEAR QUIZ – 20

Welcome to your வரலாறு PREVIOUS YEAR QUIZ - 20

1. விடுதலைப் போராட்ட நிகழ்ச்சிகளை கால வரிசைப்படுத்துக :

2. பொருத்துக :

3. 1908 திருநெல்வேலியில் நடைபெற்ற கலகத்திற்கு வ.உ.சி.க்கு உதவியாக இருந்தவர் யார் ?

4. C.N. அண்ணாதுரை அவர்களுக்கு எந்த பல்கலைக்கழகம் முனைவர் பட்டம் வழங்கியது ?

5. தனது அரசியல் தந்திரத்திற்காக "சாணக்கியர்" எனப் போற்றப்படுபவர் யார் ?

6. பாண்டியர்களின் முக்கிய இறக்குமதி ------ ஆகும் ?

7. மாலிக்காபூர் மதுரை வந்தடைந்த ஆண்டு ------- ஆகும் ?

8. பொருத்துக :

9. சூபியிஸம் தோன்றிய இடம் ?

10. அஜந்தா ஓவியங்கள் இவர்களது காலத்தைச் சார்ந்தவை ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *