வரலாறு PREVIOUS YEAR QUIZ – 3

Welcome to your வரலாறு PREVIOUS YEAR QUIZ - 3

1. சிவாஜி பிறந்த வருடம் ?

2. 2001 ஆம் ஆண்டு இந்திய வரலாற்றில் தலைசிறந்த ஆட்சியாளருக்கு அஞ்சல் தலை வெளியிடப்பட்டது ?

3. தான்சேன் யாருடைய அவையில் இருந்தார் ?

4. புகழ் மிக்க புத்த சமய அறிஞரான வசுபந்து என்பவரை ஆதரித்த குப்த மன்னர் யார் ?

5. கோரா சானம் போன்ற புதிய ராகங்களை அறிமுகம் செய்தவர் யார் ?

6. விஜயநகர அரசின் அரசு முத்திரை எது ?

7. தவறான இணையை அடையாளம் காண்க :

8. பொருத்துக :

9. ஆங்கிலேய ஆட்சியின் போது கொண்டு வரப்பட்ட பாத்திரிக்கைத் தடைச் சட்டம் எது ?

10. 1920-21 இல் மாப்னா கலகம் நடைபெற்ற இடம் எது ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *