வரலாறு PREVIOUS YEAR QUIZ – 5

Welcome to your வரலாறு PREVIOUS YEAR QUIZ - 5

1. பொருத்துக :

2. இந்திய விடுதலை சங்கத்தை நிறுவியவர் யார் ?

3. இரண்டாவது வட்டமேசை மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட இந்திய பெண்மணி யார் ?

4. 1907 ஆம் ஆண்டு சூரத்தில் நடைபெற்ற இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கூட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கியவர் யார் ?

5. இந்தியாவில் அன்னியரை எதிர்த்து நடந்த முதல் கிளர்ச்சி எது ?

6. இந்தியாவில் முஸ்லீம்களின் சமூக மற்றும் கல்வி மேம்பாட்டுக்காக தோற்றுவிக்கப்பட்ட இயக்கம் எது ?

7. இந்தியாவின் முதல் தலைமை ஆளுநர் யார் ?

8. பொருத்துக :

9. கீழ்க்கண்டவைகளை கால அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்துக :

10. அகில இந்திய காங்கிரஸ்-ல் தொழிலாளர் கூட்டமைப்பு பாம்பேயில் எப்பொழுது ஏற்படுத்தப்பட்டது ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *