வரலாறு PREVIOUS YEAR QUIZ – 6

Welcome to your வரலாறு PREVIOUS YEAR QUIZ - 6

1. நீதிக்கட்சி பற்றிய தவறான கூற்றை சுட்டிக்காட்டவும் :

2. கீழ்கண்டவற்றை பொருத்துக :

3. கீழ்க்கண்டவற்றை பொருத்துக :

4. விஜயநகர பேரரசை ஆட்சிப் புரிந்த மரபுகளை சரியான கால வரிசையில் அமைக்க ?

5. கீழ்கண்டவற்றை பொருத்துக :

6. தவறான பொருத்தத்தைக் கண்டுபிடி :

7. குரு ராம்சிங்கின் சீடர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டனர் ?

8. பொருத்துக :

9. யாருடைய ஆட்சிக்காலத்தில், தமிழகத்தில் 'சுயமரியாதை திருமணங்கள்' சட்டபூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது ?

10. அமிர்தசரஸில் "பொற்கோவில்" கட்டியவர் யார் ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *