வரலாறு PREVIOUS YEAR QUIZ – 9

Welcome to your வரலாறு PREVIOUS YEAR QUIZ - 9

1. பாம்பேவில் எந்த ஆண்டு கிலாபத் குழு ஏற்படுத்தப்பட்டது ?

2. வ.உ. சிதம்பரனார் ----- என்ற நிறுவனத்திடம் இருந்து கப்பல்கள் வாடகைக்கு எடுத்தார் ?

3. வைஸ்ராய்களின் பெயர்களை ஆண்டுகளோடு இணைக்க ?

4. யார் முதன் முதலில் நிதித் துறை நிர்வாகத்தின் 'அதிகார பரவலாக்கல் கொள்கையை' புகுத்தினார் ?

5. சுல்தானிய ஆங்கிலேயர் எனக் கருதப்படுபவர் யார் ?

6. நீதிக் கட்சியின் பிரதிநிதியாக வட்ட மேசை மாநாட்டில் கலந்து கொண்டவர் யார் ?

7. பொருத்துக :

8. கீழ்க்கண்ட நிகழ்வுகளை கால வரிசைப்படுத்துக :

9. கீழ் தரப்பட்டுள்ள நான்கில் எந்த புத்த நூல் 'சகோதரிகளின் பாடல்கள்' ?

10. சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தில் ஹரப்பாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தானியாக் கிடங்கு அமைந்துள்ள இடம் ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *