வரலாறு PREVIOUS YEAR QUIZ – 15

Welcome to your வரலாறு PREVIOUS YEAR QUIZ - 15

1. கீழ்க்கண்டவற்றை பொருத்துக :

2. எந்த கருத்து முடிவில் காந்திக்கும் அம்பேத்காருக்கும் இடையில் எதிர்ப்பு ஏற்பட்டது ?

3. தேசிய இயக்கத்தை வலுப்பெறச் செய்தது எது ?

4. ஈ.வே. இராமசாமி இந்திய தேசிய காங்கிரசிலிருந்து வெளியேறுவதற்கு கீழ்வந்துள்ள காரணங்களில் முதன்மையானது எது ?

5. ஆங்கில ஆட்சியில் விவசாயம் வணிகமயம் ஆனபோது ஏற்பட்ட விளைவுகளை பற்றிய கூற்றுகளில் எது உண்மையானது ?

6. சரியானதை தேர்ந்தெடு :

7. கீழ்கண்டவைகளை கால வரிசைப்படுத்துக :

8. சமஸ்கிருதத்தில் சிறந்து விளங்கிய புத்த எழுத்தாளர் ?

9. வேலூர் கழகம் நடைபெற்ற ஆண்டு ?

10. தென்னிந்திய ஹிந்தி பிரச்சார சபாவினை தோற்றுவித்தவர் யார் ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *